Trainingszeiten

Gürtelübersicht

   9.Kyu
   8. Kyu
   7. Kyu
   6. Kyu
   5. und 4. Kyu
   3. 2. und 1. Kyu
   Dan